تغییر سرویس ها

فقط برای فعال کردن سرویس ها از فرم زیر استفاده نمایید!

برای فعال کردن سرویس موردن نظر باید سرویس مورد نظر شما دارای علامت تیک شود.

پس از انتخاب سرویس مورد نظر هزینه ی فعال سازی سرویس مورد نظر از موجودی شما کاسته میشود.

سرویس های فعال دارای علامت تیک هستند.