کارت شارژ

شماره کاربری شما #userid# میباشد.

کلمه کلیدی برای خرید شارژ #card_charge_label# میباشد

در این سیستم ابتدا باید شماره موبایل های خریدار شارژ توسط هر کاربری در قسمت ثبت شماره جدید تعریف گردد.
این روش خرید فقط برای شماره موبایل هایی که کاربر تعریف میکند مجاز هست.

نمونه پیامک ارسالی برای خرید انواع کارت شارژ:


شارژ ایرانسل 1000 تومانی
sh.#userid#.irancell_1000.09350000000


شارژ ایرانسل 2000 تومانی
sh.#userid#.irancell_2000.09350000000

شارژ ایرانسل 5000تومانی

sh.#userid#.irancell_5000.09350000000

شارژ همراه 5000تومانی

sh.#userid#.hamrah_5000.09130000000

شارژ همراه اول 2000تومانی

sh.#userid#.hamrah_2000.09130000000

شارژ اسپادان 2500تومانی

sh.#userid#.espadan_2500.09130000000

شارژ اسپادان 5000تومانی

sh.#userid#.espadan_5000.09130000000

پیامک فوق باید به شماره 30007666  ارسال شود.

 شماره موبایل انتهای متن میتواند هر شماره ای(مصرف کننده کارت شارژ) باشد.