توضیحات بالای فرم ارسال 5000

توجه:

-گزارشات ارسال دقیقا مشابه گزارش ارائه شده همراه اول به این شرکت میباشد وشرکت از ارائه ریز گزارشات به صورت تکی به کاربر به دلیل عدم دسترسی معذور میباشد.

   -به دستور اپراتور 5000 ارسال براساس جنسیت وسن تنها در بین ساعات 8 الی 19 انجام میپذیرد.

   ریز گزارشات مالی را نیز می توانید از صفحه امور مالی مشاهده نمایید.